Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaccka maccka
Noise Tales have found a perfect badge. via this isn't happiness™
Reposted fromnoisetales noisetales viajessamine jessamine
2242 39be
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viajessamine jessamine
5878 7201
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajessamine jessamine
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaNotaSecondtowaste NotaSecondtowaste
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viasophielaura sophielaura
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viajessamine jessamine
Reposted fromshakeme shakeme viajessamine jessamine
7590 3f20 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viajessamine jessamine
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSundaySmile SundaySmile
Być głodnym to chcieć. Głód to pragnienie szersze od samego pragnienia. Nie jest to wola, gdyż wola oznacza siłę. Nie jest to też słabość, gdyż głodowi obca jest pasywność. Człowiek głodny to człowiek, który szuka.
— A. Nothomb, Biografia głodu.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viaavooid avooid
4500 ada0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
5160 7f6d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl