Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2066 b27d 500

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viaoutoflove outoflove


The St. Louis Star and Times, Missouri, January 3, 1912
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
4975 815c
Reposted fromidjet idjet viaverronique verronique
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaoutoflove outoflove
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutoflove outoflove
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
0012 2bcb 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viasimplyfalling simplyfalling
7190 84f5 500
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viasimplyfalling simplyfalling
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viasimplyfalling simplyfalling
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viarybasferyczna rybasferyczna
9219 becf 500
Reposted fromJamalus Jamalus viasimplyfalling simplyfalling
5032 a25c
Reposted fromxalchemic xalchemic viasimplyfalling simplyfalling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl