Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2304 95f0
Reposted frompierdolony pierdolony viakrewzwodka krewzwodka
2147 ea46
Reposted fromhomczi homczi viaenterthevoid enterthevoid
6930 25ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromlovvie lovvie viabemygod bemygod
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viakrewzwodka krewzwodka
6930 bbfe
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viafeniculum feniculum
8403 c8aa 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viacherimoya cherimoya
7772 72ab 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadiedrunk diedrunk
1784 a107
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
5091 278d
circled
8966 a7af
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafeniculum feniculum
7595 c140 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapanimruk panimruk
5758 309b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl