Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Durdle Door
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamalinowowa malinowowa
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamalinowowa malinowowa
1764 02ff 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamalinowowa malinowowa
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamalinowowa malinowowa
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viaroyalityxx royalityxx
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viawall-of-flowers wall-of-flowers
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaroyalityxx royalityxx
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
6108 f709 500
Reposted fromstroschek stroschek viaAmericanlover Americanlover
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
2679 beca 500
Reposted fromyveee yveee vialovekillsslowly lovekillsslowly
3591 8161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatediousuncle tediousuncle
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
8064 7322
Reposted fromolalaa olalaa viaAmericanlover Americanlover
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmericanlover Americanlover
5959 4b14 500
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl