Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli dziewczyna nie mówi o swoich problemach, to jest to wyraźna wskazówka, że jest gorzej, niż się wydaje.
7662 f05a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
7141 32fd 500
Reposted fromrol rol viamillys millys
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
8013 b538 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viajethra jethra
Pewnego dnia idąc z kimś pod rękę, powoli uświadamiasz sobie, że nie ważne czy właśnie spadnie Ci na głowię milion dolarów, wygrasz wycieczkę na Karaiby, nie ważne ile reczy materialnych posiądziesz - bo swoje szczęście trzymasz pod ręką. To wtedy chyba zdajesz sobię sprawę, że ta osoba jest tą jedyną.
— Jak Ty kochanie
Reposted fromalmostlover almostlover viathereover thereover
0764 1b87 500
Reposted fromdusix dusix viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
1365 4992 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagazda gazda
1837 fa68 500
2631 06b0 500
Reposted fromrol rol viasoymihlk soymihlk
0721 80fb 500
Reposted fromrol rol viarudaizia rudaizia
wywołujesz we mnie
to
o czym
nie miałam pojęcia.
— Retoryka.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathereover thereover
1375 a3b0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathenatuss thenatuss
Ze wszystkich znajomych twarzy najmniej pamiętam własną.
— Miron Białoszewski
Reposted fromsinn sinn viasoymihlk soymihlk
Reposted frombookaholic bookaholic viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl