Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viayouareadonkey youareadonkey

Island Cove

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaorchila orchila
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viaCarmabelle Carmabelle
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viabeinthe beinthe
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viamanticore manticore
8113 7bbf 500

wxzhwnn:

Taiwan aesthetic | 台灣美感
      (np 羅志祥 - 愛騙我)

台灣 - 台湾 - Táiwān - Taiwan - Тайвань
美感 - 美感 - Měigǎn - Aesthetic - Эстетический
音樂 - 音乐 - Yīnyuè - Music - Музыка
騙人 - 骗人 - Piàn rén - To cheat sb - Обмануть кого-то
           胡說!你騙人 - 胡说!你骗人 - Húshuō! Nǐ piàn rén
           - Bullshit! You’re lying - Бред! Ты врёшь

*流行音樂 - 流行音乐 - Liúxíng yīnyuè - Popular music - Поп-музыка
*連哄帶騙 - 连哄带骗 - Lián hōng dài piàn - To cajole/to sweet talk sb into doing sth - Уговорить/обхаживать/задобрить/льстить


さらに読む

Reposted fromkimik kimik viamaardhund maardhund
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viamanticore manticore

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamanticore manticore
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakrolfasolek krolfasolek
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viaMaryiczary Maryiczary
1861 dd30 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl