Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaAng3ll Ang3ll
4172 b15e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaavooid avooid
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viaavooid avooid
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viafeniculum feniculum
8302 742f 500
Reposted fromkyte kyte viajessamine jessamine
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamaccka maccka
7212 4977
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viamaccka maccka

Courtyard in Oaxaca, Mexico. Taken by Rachel Smith.

Reposted fromweightless weightless viatediousuncle tediousuncle
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viadiedrunk diedrunk
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viadiedrunk diedrunk
9527 ae1b
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadiedrunk diedrunk
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadiedrunk diedrunk
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSundaySmile SundaySmile
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialissie lissie
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaaks aks
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl