Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2017 4af1 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamillys millys
4648 d11f
Reposted fromimafcknlady imafcknlady viamillys millys
2204 984a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
9639 d2a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.
— Fryderyk Chrystian Hebbel
Reposted fromavooid avooid
5537 9640
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamillys millys
9354 3293 500

sterility:

i let you down
2014

6856 4668
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
6795 85d2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamillys millys
7071 5cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
9727 7a9d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaFarbnebel Farbnebel
Jeżeli zdarzyło wam się kiedyś przeżyć nieszczęście, to na pewno ktoś potem pocieszał was, że nazajutrz rano będzie lepiej. Pocieszanie takie jest, oczywiście, kompletną bzdurą, gdyż nieszczęście pozostaje nieszczęściem nawet w najpiękniejszy poranek.
— Lemony Snicket "Tartak tortur"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viahereyes hereyes
2897 62a1 500
Reposted fromrol rol viahappilyneverafter happilyneverafter
8305 084b
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viabadblood badblood
8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

4223 6055
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viabadblood badblood
7109 dd5f 500

a-place-in-the-sun:

John Gutmann

“True Love” Tattoo, 1945

2210 6b7b 500
Kiedy poczujesz się smutny i przygnębiony, pamiętaj aby przestać być płaczliwą pizdą i że nikogo to nie obchodzi.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialumincescence lumincescence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl